1 Comment

Bài biết chi tiết, có tâm và trình bày mắt mắt quá Thụ ơi, làm thêm podcast nghe nữa là tuyệt 🥰

Expand full comment